komíny a komínové systémy

Skip Navigation LinksRoot    Údržba

Spoločnosť Pelko s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti komínov, čistenie, revízie a kamerovanie komínových prieduchov.

Zanedbanie údržby komína, ktorý je dôležitou súčasťou každej stavby môže mať rozsiahle následky. Predstavte si minimálne veľký hnedý fľak na stene komína. Esteticky to vyzerá hrozne a ani hygienicky to nie je v poriadku. Naša spoločnosť preto poskytuje údržbu komínov podľa platných predpisov. Kontrolu a čistenie vykonávajú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnou praxou. Neudržiavané komíny sú zanesené, nánosom sadzí, ktoré zmenšujú priemer komínového prieduchu čo môže spôsobiť vyhorenie sadzí po celej výške komína a tým dochádza k požiaru stropných a krovných konštrukcií budovy. Zanedbanie stavu komína vedie k zvyšovaniu nákladov na jeho čistenie a opravu, preto musíte siahať hlboko do vrecka, aby ste mali počas zimy teplo v domácnosti. Odborným a pravidelným čistením komína budete mať prehľad o jeho technickom stave a môžete zamedziť vzniku požiaru, taktiež úniku tepla a tým ušetriť pri vykurovaní.

Prevložkovanie jestvujúcich telies je výhodný spôsob renovácie komínov alebo nutnosť, pri zmene spotrebiča z tuhého paliva na plynné alebo z plynného paliva na tuhé. Naša spoločnosť je plne kvalifikovaná, aby zabezpečila kvalitné prevložkovanie komínového prieduchu z akýchkoľvek dôvodov. Prevložkovanie podmieňuje dostatočný rozmer prieduchu. Niektoré prieduchy nemajú dostatočný rozmer a v tomto prípade sa dá komínový prieduch zväčšiť frézovaním komínovou frézou. Naša spoločnosť Vám v prípade potreby zabezpečí rýchle a kvalitné služby.

 


Z vyhlášky 401/2007 Z.z,

§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 KW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče
na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o
komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide
o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 KW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče
na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.