komíny a komínové systémy

Skip Navigation LinksRoot    Montáž    Almeva

Almeva
 
- Plastové komínové systémy
- Pevné aj flexibilné komínové systémy
- Vnútorné aj vonkajšie (fasádové) vzduchospalinové systémy
- Najväčsí sortiment komínových systémov
- Doplnkové systémy (nerezové, pre peletové kotly a krby, výpočtový software KESA ALADIN atď.)
 
 
NEREZOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN ALMEVA
 
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU
 
Přednosti
 
Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, kde léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dokonalé přesnosti a kvality všech trubek, tvarovek a ostatního příslušenství. Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení.
 
Těsnění Silikon zajišťuje okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje a na rozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému.
 
Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce jak v nové výstavbě, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.
 
Použití vzhledem k druhu spotřebiče a typu spalinové cesty
 
- slouží k odvodu spalin od plynových a olejových spotřebičů a spotřebičů na pevná paliva - je určen jak pro přetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší než vně),   tak i pro komíny s přirozeným tahem - vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokrém i suchém provozním režimu
 
Použití vzhledem k místu instalace
 
- pro novou výstavbu (montáž) komínů - pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů - možnost aplikace příslušného systému jak v interiéru, tak v exteriéru
 
Prvky systému
 
Nerezové systémy odvodu spalin Almeva disponují řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty. Obsahují přes 140 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy více než 1400 položek tvořících ucelený spalinový systém.
 
Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva široký sortiment nerezového systému odkouření se zaručenou kvalitou.
 
 

PLASTOVÝ A HLINÍKOVÝ SYSTÉM ODVODU SPALÍN ALMEVA
 
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU

Prednosti
 
Jedná sa o moderný vyspelý systém odvodu spalín, kde sa rokmi prevereným výrobným postupom dosiahla dokonalá presnosť a kvalita všetkých rúr, tvaroviek a ostatného príslušenstva. Precízne navrhnutý tvar hrdlového spoja umožňuje vynikajúce hydraulické vlastnosti potrubí, čo zaručuje dokonalé prúdenie spalín a nízke riziko zanášania. Hrdlové spoje sú tesnené elastomérovými krúžkami, ktoré zabezpečujú okamžitú vynikajúcu tesnosť, pevnosť, ale aj dlhodobú pružnosť spoja a na rozdiel od iných typov spojov urýchľujú a uľahčujú inak ťažkú kompletizáciu systému. Bezproblémová práca, rýchla montáž a ľahká revízia umožňuje stavebným a montážnym firmám vysokú produktivitu práce, tak  v novej výstavbe komínov, ako aj pri sanácii existujúcich komínových prieduchov.
 
Použitie vzhľadom na druh spotrebiča a typu spalinovej cesty
 
- plastový systém slúži na odvod spalín z kondenzačných a nízkoteplotných kotlov s najvyššou teplotou spalín na dymovom   hrdle spotrebiča 120 °C - hliníkový systém slúži na odvod spalín od atmosférických spotrebičov typu „TURBO“ s najvyššou teplotou spalín do 200°C - je určený prevažne pre pretlakové a vysokopretlakové spalinové cesty (tlak vo vnútri komínovej vložky je počas prevádzky  vyšší, ako mimo). Môže byť použitý aj pre komíny s prirodzeným ťahom. - nie je určený pre spalinové cesty v ktorých môže dôjsť k vyhoreniu sadzí - vhodný pre komíny plánovite prevádzkované v mokrom prevádzkovom režime - použiteľný len pre spalinovú cestu od spotrebičov spaľujúcich plynné palivá resp. zemný plyn (L, H)   a tekuté palivá (LTO s obsahom síry ≤ 0,2%, kerozín).
 
Použitie vzhľadom k miestu inštalácie
 
- pre novú výstavbu (montáž) komínov - pre sanácie existujúcich komínov a komínových prieduchov - možnosť aplikácie príslušného systému ako v interiéri, tak v exteriéri
 
Prvky systému
 
Systém odvodu spalín Almeva disponuje množstvom komponentov, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou funkčnej modernej spalinovej cesty. Obsahuje viac ako 200 prvkov, kde je každý vyhotovený v rôznych dimenziách, teda spolu viac ako 2250 katalógových položiek, tvoriacich ucelený spalinový systém. Vďaka nespočetnému množstvu dokonale zladených komponentov ponúka Almeva najširší sortiment plastového a hliníkového systému odvodu spalín so zaručenou kvalitou.
 
 

MUROVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM ALMEVA
 
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU
 
Prednosti
 
EURO KOMÍN CLASSIC a EURO KOMÍN CLASSIC BRICK
Jedná sa o kompletný trojzložkový komínový systém najvyššej kvality, tvorený tvárnicou, tepelnou izoláciou a keramickou šamotovou vložkou. Medzipriestor tvárnice a vložky je po celej dĺžke odvetrávaný tzv. zadným vetraním. Tvárnice sú opatrené otvormi v rohoch na armovanie celého telesa komínu. Tvárnice sú spájané stavebným lepidlom, ktoré dovoľuje postaviť bežný komín za jeden deň. Šamotové vložky sú spojované špeciálnym tmelom, ktorý spája vložky na chemickej báze.
 
Murované komínové systémy Almeva ponúkajú prevedenie vonkajšieho plášťa z rôznych materiálov. EURO KOMÍN CLASSIC je tvorený keramzitbetónovou (liaporbetónovou) tvárnicou a EURO KOMÍN CLASSIC BRICK je tvorený kalibrovaným tehlovým črepom.
 
EURO KOMÍN SINGLE STONE
Jedná sa o jednozložkový komínový systém najvyššej kvality, tvorený špeciálnou tvárnicou z ľahkého plynotesného keramzitbetónu (liaporbetón). Tvárnice sú spájané špeciálnym plynotesným stavebným lepidlom.
 
Použitie vzhľadom na druh spotrebiča a typu spalinovej cesty

EURO KOMÍN CLASSIC a EURO KOMÍN CLASSIC BRICK
- pre všetky druhy stavieb (rodinné domy, bytové domy, rekreačné objekty, administratíva a priemysel apod.)
- pre všetky druhy paliva: pevné, kvapalné a plynné (len pre atmosférické kotle bez ventilátoru). Pre kondenzačné kotle doporučujeme vždy použiť plastové alebo nerezové odkúrenie
- hlavne je vhodný pre spotrebiče na pevné palivá s nízkymi teplotami spalín s rizikom dechtovania – splyňovacie kotle, teplovodné krbové vložky apod.
- najvyššia teplota spalín pri suchej prevádzke 600°C (s odolnosťou proti vyhoreniu sadzí) a pri mokrej prevádzke 400°C.
 
EURO KOMÍN SINGLE STONE
- pre všetky druhy stavieb (rodinné domy, bytové domy, rekreačné objekty, administratíva a priemysel apod.)
- pre pevné palivá (hlavne pre krby a kachle bez teplovodného výmenníku)
- nevhodný pre spotrebiče na pevné palivá s nízkymi teplotami spalín s rizikom dechtovania – splyňovacie kotle, teplovodné krbové vložky apod.
- najvyššia teplota spalín pri suchej prevádzke 400°C ( bez odolnosti proti vyhoreniu sadzí).
 
Použitie vzhľadom k miestu inštalácie
 
- pre novú výstavbu (montáž) komínov
- pre rekonštrukcie existujúcich komínov a komínových prieduchov
- možnosť aplikácie príslušného systému ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
 
Prvky systému
 
Murovaný systém odvodu spalín Almeva disponuje množstvom komponentov, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou funkčnej modernej spalinovej cesty. Obsahuje viac ako 50 prvkov, kde je každý prvok vyhotovený v rôznych dimenziách, teda spolu viac ako 80 katalógových položiek, tvoriacich ucelený spalinový systém. Vďaka nespočetnému množstvu dokonale zladených komponentov ponúka ALMEVA široký sortiment murovaného systému odvodu spalín so zaručenou kvalitou.