komíny a komínové systémy

Skip Navigation LinksRoot    Kontakt

PELKO, s.r.o.

Masarykova 456
908 48 Kopčany

e-mail: pelkokominar@gmail.com
mobil: 0903 412 085

 

 

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Údaje o prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: PELKO, s.r.o., Masarykova 456, 908 48 Kopčany, IČO: 36 261 904

Zástupca prevádzkovateľa:
Jaroslav Pelikán, Masarykova 456, 908 48 Kopčany, email: pelko@ehs.sk

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od Vášho prevádzkovateľa osobných údajov

Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom zmluvného vzťahu, prípadne úkonov smerujúcich k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Jedná sa o bežné osobné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, emailový alebo telefonický kontakt. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 2 rokov od uzatvorenia zmluvy. V účtovníctve podľa platných zákonov 10 rokov. Na spracovanie účtovníctva používame sprostredkovateľskú firmu. Osobné údaje neprenášame do krajín mimo EÚ ani iným príjemcom. Odmietnutím poskytnutia týchto údajov nebudeme schopný uzavrieť obchodný vzťah.

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať:

- právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získať ich výpis
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na opravu Vašich osobných údajov
- podať námietku proti spracúvaniu
- právo na prenos osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu
- právo odmietnuť profilovanie

Ako môžete uplatniť svoje práva:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase v sídle našej firmy.
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu.
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: pelko@ehs.sk

Dôležité upozornenia:

1. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.
2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

V Kopčanoch, dňa 23.5.2018